Informace o ochraně osobních údajů

Informace o zpracování osobních údajů Klienta (GDPR)

 

 1. Základní ustanovení
 2. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je Tři fazolky s.r.o. IČ 086 02 182, se sídlem Ústecká 107, Parník, 560 02 Česká Třebová, zaps. v obch.rejstříku pod sp.zn. C 44675 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové (dále jen: „správce“).
 3. Kontaktní údaje správce jsou

Adresa:          Ústecká 107, Parník, 560 02 Česká Třebová

Email:            michal@trifazolky.cz

Telefon:          739 404 211

 1. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.
 2. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů. Kontaktními údaji pověřence jsou: 
 3. Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů
 4. Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší objednávky.
 5. Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy.

III. Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

 1. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je
 • plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,
 • oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,
 • Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby.
 1. Účelem zpracování osobních údajů je
 • vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit,
 • zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit.
 1. Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR. S takovým zpracováním jste poskytl/a svůj výslovný souhlas.
 2. Doba uchovávání údajů
 3. Správce uchovává osobní údaje
 • po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 10 let od ukončení smluvního vztahu);
 • po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, let, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu.
 1. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.
 2. Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)
 3. Příjemci osobních údajů jsou osoby 
 • podílející se na dodání zboží / služeb / realizaci plateb na základě smlouvy,
 • zajišťující služby provozování e-shopu (Shoptet) a další služby v souvislosti s provozováním e-shopu,
 • zajišťující marketingové služby.
 1. Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci. Příjemcemi osobních údajů ve třetích zemích se rozumí poskytovatelé mailingových služeb / cloudových služeb. 
 2. Příjemcům bude správce poskytovat osobní údaje pouze v nezbytném rozsahu.
 3. Vaše práva
 4. Za podmínek stanovených v GDPR máte
 • Právo na přístup k osobním údajům dle čl. 15 GDPR, tzn. právo vyžadovat od správce informaci (potvrzení), zda jsou či nejsou Vaše osobní údaje zpracovávány. Pokud správce osobní údaje zpracovává, máte právo je od něj získat spolu s dalšími informacemi týkajícími se jejich zpracování.
 • Právo na opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, tzn. že máte právo na to, aby správce bez zbytečného odkladu opravil nepřesné osobní údaje, které se Vás týkají. S přihlédnutím k účelům zpracování máte rovněž právo na doplnění neúplných osobních údajů.
 • Právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR představuje povinnost správce zlikvidovat osobní údaje, které o Vás zpracovává, pokud je splněna alespoň jedna podmínka:
  • osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány, nebo
  • odvolali jste svůj souhlas se zpracováním osobních údajů a na straně správce neexistuje žádný další právní důvod pro jejich zpracování, nebo
  • vznesli jste námitku proti zpracování Vašich osobních údajů a na straně správce neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování, nebo
  • osobní údaje byly zpracovávány protiprávně, nebo
  • osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti správce, nebo
  • osobní údaje byly shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti.
 • Právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR, a to včetně profilování, znamená, že pokud tohoto práva využijete, správce nebude dále Vaše osobní údaje zpracovávat, dokud neprokáže závažné a oprávněné důvody, které musí převažovat nad Vašimi právy a zájmy. Dále může správce takovéto osobní údaje zpracovávat, pokud je to potřebné pro výkon a obhajobu právních nároků. V případě, že je námitka vznesena proti zpracování pro účely přímého marketingu, oprávněné důvody správce se již nezkoumají.
 • Právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR, které představuje Vaše právo získat Vaše osobní údaje, jež jste správci poskytli, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci, a to v případě, že zpracování osobních údajů je založeno na Vašem souhlasu nebo na smlouvě; a zpracování se provádí automatizovaně.
 • Právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. III těchto podmínek.
 • Právo na omezení zpracování představuje Vaše právo na to, aby správce omezil zpracování Vašich osobních údajů, pokud:
  • popíráte přesnost osobních údajů, které o Vás správce zpracovává, a to na dobu potřebnou k tomu, aby správce mohl přesnost osobních údajů ověřit, nebo
  • zpracování osobních údajů je protiprávní, ale správce odmítá jejich výmaz a Vy žádáte místo toho o omezení jejich použití, nebo
  • zpracování osobních údajů již není ze strany správce potřebné, ale Vy je požaduje pro určení, výkon nebo obhajobu svých nároků, nebo
  • vznesli jste námitku proti zpracování z důvodu rozhodování pouze na základě automatizovaného zpracování, dokud nebude ověřeno, zda oprávněné důvody správce převažují nad Vašimi oprávněnými důvody.
 1. Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.
 2. Výše uvedené podmínky se neuplatní, pokud je zpracování osobních údajů nezbytné:
 • pro splnění právní povinnosti správce, jež vyžaduje zpracování osobního údaje podle práva Unie nebo členského státu (ČR), které se na nás vztahuje, nebo pro splnění úkolu provedeného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je správce pověřen,
 • z důvodu veřejného zájmu v oblasti veřejného zdraví,
 • pro účely archivace ve veřejném zájmu, pro účely vědeckého či historického výzkumu či pro statistické účely, pokud je pravděpodobné, že by právo na výmaz znemožnilo nebo vážně ohrozilo splnění cílů uvedeného zpracování
 • pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků správce.
 1. Vaše práva uvedená výše můžete u správce uplatnit prostřednictvím e-mailové adresy správce. Práva můžete rovněž uplatnit prostřednictvím datové schránky správce nebo v papírové podobě dopisem zaslaným na domovní adresu kanceláře / sídla správce.

VII. Podmínky zabezpečení osobních údajů

 1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.
 2. Osobní údaje jsou zpracovány a využívány v elektronické podobě pomocí zabezpečených a zašifrovaných prostředků výpočetní techniky na elektronickém nosiči dat se záložním systémem a písemně.
 3. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

VIII. Závěrečná ustanovení

 1. Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
 2. S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
 3. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle novou verzi těchto podmínek Vaši e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.

 

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 1.11.2020.